Algemene Voorwaarden

Schoolgympen/Allsports Web                                       
Abeltasmankade 43
2014AE HAARLEM
·         Telnr. : 023-5421760
·         E-mail : info@allsportsweb.nl
·         Internet : www.schoolgympen.nl
·         K.v.K. Amsterdam 34330228
·         Rabobank: 1073.51.803
·         BTW nr. 185666760B01

Allsportsweb is het moederbedrijf van:
www.schoolgympen.nl | Voetbalxl.com
Alle hierna genoemde beschrijvingen en bepalingen
geschieden dan ook t.a.v. Allsportsweb.


 
 
Artikel 1. Definities
 
In deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen: voorwaarden) wordt verstaan onder:
 
1.1 Afnemer:
Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Allsportsweb in contact treedt over de totstandkoming van een overeenkomst.
 
1.2. Overeenkomst:
Iedere overeenkomst die tussen Allsportweb en afnemer tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle rechtshandelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.
 
1.3. Producten:
Sportartikelen & accessoires in de ruimste zin van het woord.
 
1.4. Gemonteerde producten:
Sportartikelen die in opdracht van de afnemer zijn gewijzigd in samenstelling door middel van montage en als zodanig persoonsgebonden zijn geworden en zonder beschadiging van het product niet meer in de originele staat zijn terug te brengen.
 
1.5 Diensten:
De door Allsportsweb al dan niet betrekking tot producten te verlenen diensten waaronder advies, assemblage en service in de ruimste zin.
 
1.6 Bestelling/order:
Iedere opdracht van afnemer aan Allsportweb. Bestelling/orders kunnen via de internetshop van Allsportweb geplaatst worden.
 
Artikel 2. Algemeen
 
Door het plaatsen van een bestelling via de internetshop van Allsportsweb geeft de afnemer te kennen dat hij met de algemene voorwaarden akkoord gaat. Allsportsweb heeft het recht haar algemene voorwaarden en de inhoud hiervan na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
Allsportsweb draagt er zorg voor dat:
1.     De order wordt uitgevoerd na ontvangst van betaling aan Allsportsweb. (met uitzondering van betaling onder rembours of automatische incasso)
2.     De bestelde producten of diensten bij afnemer worden afgeleverd, waarbij de transportkosten voor rekening van de afnemer zijn en risico voor verzending bij Allsportweb

 

 

 mits het gaat om problemen/klachten bij ontvangst. Hiermee wordt bedoeld de klachten die kunnen ontstaan wanneer de afnemer niet thuis is bij bezorging door vervoerden. Indien het pakket dan bezorgd wordt bij buren en de vervoerder heeft hier een bewijs van, dan beschouwd 

Allsportweb dit bewijs als bewijs van levering.

·         De or
·         Direct.
Voetbalxl.com
1.     Houdt zich bezig met en neemt opdrachten aan betreffende levering van sportartikelen en 
accessoires en dienstverlening op dit gebied, een en ander in de ruimste zin.
2.     Is bevoegd bij de uitlevering van bestellingen van afnemers gebruik te maken van derden.
3.     Is gerechtigd afnemers zonder opgave van redenen de toegang tot het systeem van Voetbalxl.com te weigeren.
·         Houdt zich
Artikel 3. Aanbod & overeenkomst
 
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en Voetbalxl.com behoudt zich het recht voor om prijzen te wijzigen in het bijzonder wanneer dat op grond van voorschriften noodzakelijk is.
Een overeenkomst komt tot stand wanneer Voetbalxl.com de aanvaarding van haar aanbod door afnemer online heeft bevestigd en afnemer deze bevestiging heeft ontvangen en in sommige gevallen heeft bevestigd (rembours). Voetbalxl.com heeft het recht dit aanbod binnen 2 werkdagen na online bevestiging te herroepen.
 
Artikel 4. Prijzen & tarieven
 
Alle prijzen zijn inclusief omzetbelasting (BTW). Verzendkosten zijn exclusief tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Voetbalxl.com behoudt zich het recht voor haar prijzen en tarieven te wijzigen. De door Voetbalxl.com aangegeven prijzen en tarieven zijn onder voorbehoud en voor de gevolgen van drukfouten, wijzigingen in de prijzen, modellen, types en uitvoeringen kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden.
Afnemer is gerechtigd een bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden conform de wettelijke bepaling aangaande de verkoop op afstand.
Artikel 5. Betaling
 
De volgende betaalmethodes zijn mogelijk bij Voetbalxl.com:
Elektronisch (IDEAL) en Paypal.
·         ktron
Op dit moment kan er betaald worden via Ideal en Paypal. Deze vormen van betalen zijn vertrouwd en snel en geven veel zekerheid. Ideal betalen wordt geleverd door onze huisbankier
Rabobank Nv en Paypal betalen gaat uiteraard via Paypal.

Overschrijving: 
Uiteraard kan de afnemer ook betalen via een proforma factuur of overboeking of overschrijving. 
 De afnemer boekt het geld dan over naar de rekening van Voetbalx.com en na ontvangst van het aankoopbedrag vindt de levering plaats.
 
Artikel 6. Levering/levertermijn/bezorging
 
De gemiddelde levertijd van producten is van 4 t/m 10 werkdagen. Producten die geassembleerd dienen te worden hebben een levertijd van 7 t/m 15 werkdagen.
De door Voetbalxl.com opgegeven levertermijn is slechts indicatief. Overschrijding van de levertermijn geeft de afnemer niet het recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de bestelling te annuleren. Bij overschrijding van de levertijd wordt de afnemer per E-mail, schriftelijk of telefonisch geïnformeerd over de te verwachte levertijd waarbij aan Voetbalxl.com een maximale termijn van dertig (30) dagen moet worden gegeven om alsnog te presteren. Conform de wettelijke voorwaarden heeft de afnemer bij Voetbalxl.com het recht de overeenkomst kosteloos te annuleren. Eventuele betalingen worden in dat geval zo spoedig mogelijk, maar binnen maximaal 30 dagen na kennisgeving, aan de afnemer terugbetaald.
Voetbalxl.com behoudt zich het recht voor, verzending uit te besteden aan derden. De bestelling zal door de pakketservice worden aangeboden. Mocht u het pakket niet in ontvangst hebben kunnen nemen dan kunt u uw bestelling gedurende 3 weken afhalen bij het postkantoor. Uw “niet goed geld terug garantie” gaat in op de dag dat de pakketdienst de producten voor de eerste maal heeft aangeboden.
 
Artikel 7. Aflevering en risico
 
Badge Direct is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen Voetbalxl.com en afnemer, dan wel tussen Voetbalxl.com en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen afnemer en Voetbalxl.com. De kleuren van de producten die in de shop worden getoond kunnen afwijken van de echte kleuren van het product. Voetbalxl.com neemt uiteraard het grootste deel van het risico van verzending (uitzondering punt 2.2) echter de kosten van verzending komen ten laste van de afnemer.
 
Artikel 8. Verzendkosten
 
Alle bestellingen worden bezorgd op een door de klant op te geven adres in binnen- en buitenland.
Voetbalxl behoudt zich het recht voor om tot deelleveringen over te gaan, zodat een bestelling in 2 of meerdere zendingen kan worden verzonden. Als de bestelling in meerdere leveringen moet plaatsvinden betaalt Voetbalxl.com de verzendkosten.
 
Artikel 9. Garanties
 
Voetbalxl.com levert alle artikelen (lees ook gemonteerde artikelen) met de volledige fabrieksgarantie. De garantie is geldig tot 1 jaar na aankoopdatum van het product. ( uitgezond voetbalschoenen, deze hebben een aparte regeling) De garantievoorwaarden tasten de rechten voor de consument die voortvloeien uit de wet of de overeenkomst niet aan.
 
9.1. Niet goed geld terug garantie:
 De afnemer is gerechtigd de producten, met uitzondering van de producten ten aanzien waarvan anderszins is aangegeven (geassembleerde producten), mits ongebruikt en voorzien van hun originele verpakking, binnen dertig (10) dagen na aflevering, aan Voetbalxl.com te retourneren onder ontbinding van de onderliggende koopovereenkomst zonder opgave van redenen. De retourzending dient vooraf bij Voetbalxl.com telefonisch of via email (let op dat u bevestiging van ons terug krijgt) te worden aangemeld. U kunt via onze website ons retourformulier downloaden en deze invullen en naar ons retouneren. Uw aankoopbedrag wordt dan binnen (maximaal) 30 dagen terug geboekt minus de verzendkosten. Niet aangemelde retourzendingen zullen niet worden gecrediteerd.
Voetbalxl.com behoudt het recht om retourzendingen te weigeren of slechts een gedeelte van het bedrag te crediteren wanneer het vermoeden bestaat dat de producten reeds zijn gebruikt of door schuld anders dan die van Voetbalxl.com of de leverancier van het product zijn beschadigd. De kosten van het risico tijdens retourzendingen zijn voor rekening van de afnemer. Voetbalxl.com zal nadat de producten zijn geretourneerd, het door de afnemer daarvoor geheel of gedeeltelijk betaalde bedrag binnen 4 weken aan de afnemer retourneren of het product repareren of vervangen.
Retourzendingen worden door Voetbalxl.com uitsluitend geaccepteerd na het volgen van de juiste procedure aangegeven door Voetbalxl.com. De verzendkosten voor het retour zenden van de goederen naar Voetbalxl.com zijn voor rekening van de afnemer.
 
9.2 Ruilen:
Indien afnemer meent dat leveringen niet aan de overeenkomst beantwoorden heeft afnemer de keuze deze levering tegen retournering daarvan te vervangen door een nieuwe levering, binnen veertien (14) dagen na aflevering van de bestelling. Voordat retour gezonden wordt dient de afnemer contact op te nemen met de klantenservice van Voetbalxl.com.
De verzendkosten van het retourneren van het artikel en weer opnieuw verzenden naar afnemer zijn voor rekening van de afnemer.
 
9.3 Defecte incomplete zendingen:
Het risico van verlies of beschadiging van zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op afnemer over op het moment waarop de goederen aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden en in ontvangst worden genomen. In het geval van constatering van gebreke dient afnemer, binnen 4 dagen na ontvangst van de goederen, daarvan melding te doen bij Voetbalxl.com. Retourzendingen worden door Voetbalxl.com uitsluitend geaccepteerd na het volgen van de juiste procedure aangegeven door Voetbalxl.com. De kosten van retourzendingen in geval van gebreke zijn voor Voetbalxl.com.
 
9.4 Gemonteerde producten:
Voor producten die in opdracht van de afnemer zijn gemonteerd/bedrukt en als zodanig niet meer in de originele staat zonder beschadiging van het product zijn te herstellen geldt de “niet goed geld terug” garantie en ruilen, niet. Leveringen die niet voldoen aan de door de afnemer opgegeven montagegegevens worden hersteld door Voetbalxl.com.
 
 
Artikel 10. Privacy persoonsgegevens
 
Voetbalxl.com zal de door u verstrekte gegevens opnemen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van uw bestelling en in verband daarmee aan derden, o.a. de vervoerder, ter beschikking worden gesteld.
Tenzij u heeft aangegeven dat u daarop geen prijs stelt, zullen uw gegevens worden gebruikt om producten en diensten van ons of derden af te stemmen op uw interesse en om u hierover te informeren. De verwerking van uw gegevens zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.
Afnemer is gerechtigd wijziging van de gegevens te verlangen indien deze gegevens niet correct zijn.
 
Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud
 
Alle aan afnemer geleverde zaken, blijven eigendom van Voetbalxl.com totdat alle bedragen die afnemer verschuldigd is, voor de krachtens de overeenkomst geleverde zaken, volledig aan Voetbalxl.com zijn betaald.
 
Artikel 12. Overmacht
 
12.1 Elke van de wil van Voetbalxl.com onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens afnemer geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Voetbalxl.com kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was.
 
12.2 Tot deze omstandigheden wordt ook gerekend: stakingen en uitsluitingen, stagnatie of andere problemen bij de productie door Voetbalxl.com of haar toeleveranciers en/of bij haar eigen of derden verzorgd transport en/of maatregelen van enige overheidsinstantie, telecommunicatiestoringen alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning.
 
12.3 In geval van tijdelijke overmacht is Voetbalxl.com gerechtigd de levertijd te verlengen met de tijd gedurende de tijdelijke verhindering tot levering geldig. Indien de tijdelijke overmacht langer dan 1 maand duurt, zal de afnemer gerechtigd zijn om de overeenkomst te ontbinden. Laatstbedoeld recht vervalt evenwel zodra de situatie van tijdelijke overmacht zal zijn opgeheven en het recht tot ontbinding nog niet is ingeroepen.
 
12.4 De afnemer is, behoudens artikel 12.3, ingeval van overmacht niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan en/of schadevergoeding te vorderen.
 
Artikel 13. Toepasselijkheid recht en geschillen
 
Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Voebalxl.com is het Nederlandse recht van toepassing.
Geschillen zullen worden voorgelegd aan de onafhankelijke geschillencommissie Thuiswinkel.
Komen wij er samen niet uit dan heeft u een extra garantie:
 Tegen een vergoeding van € 22,69 kan iedere consument vragen een zaak te behandelen. De uitspraak van de geschillencommissie Thuiswinkel is bindend voor zowel betrokken postorderbedrijf als de klant.
Adres commissie:
Geschillencommissie Thuiswinkel
Postbus 90600
2509 LP Den Haag
Telnr.: 070 - 310 5310
Faxnr.: 070 - 365 8814 
 Wijzigen Wijzig tekst 

Letop: De algemene voorwaarden worden automatisch uit de instellingen gehaald en op de website getoond. Wanneer u de algemene voorwaarden wilt aanpassen dan gaat u naar "Instellingen". 

Algemene Voorwaarden

Voetbalxl.com/Allsports Web                                       

Abeltasmankade 43

2014AE HAARLEM

·         Telnr. : 023-5511955

·         E-mail : info@voetbalxl.com

·         Internet : www.voetbalxl.com

·         K.v.K. Amsterdam 34330228

·         Rabobank: 1073.51.803

·         BTW nr. 185666760B01
 

Artikel 1. Definities

 

In deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen: voorwaarden) wordt verstaan onder:

 

1.1 Afnemer:

Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Voetbalxl.com in contact treedt over de totstandkoming van een overeenkomst.

 

1.2. Overeenkomst:

Iedere overeenkomst die tussen Voetbalxl.com en afnemer tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle rechtshandelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.

 

1.3. Producten:

Sportartikelen & accessoires in de ruimste zin van het woord.

 

1.4. Gemonteerde producten:

Sportartikelen die in opdracht van de afnemer zijn gewijzigd in samenstelling door middel van montage en als zodanig persoonsgebonden zijn geworden en zonder beschadiging van het product niet meer in de originele staat zijn terug te brengen.

 

1.5 Diensten:

De door Voetbalxl.com al dan niet betrekking tot producten te verlenen diensten waaronder advies, assemblage en service in de ruimste zin.

 

1.6 Bestelling/order:

Iedere opdracht van afnemer aan Voetbalxl.com. Bestelling/orders kunnen via de internetshop van Voetbalxl.com geplaatst worden.

 

Artikel 2. Algemeen

 

Door het plaatsen van een bestelling via de internetshop van Voetbalxl.com geeft de afnemer te kennen dat hij met de algemene voorwaarden akkoord gaat. Voetbalxl.com heeft het recht haar algemene voorwaarden en de inhoud hiervan na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

Voetbalxl.com draagt er zorg voor dat:

1.     De order wordt uitgevoerd na ontvangst van betaling aan Voetbalxl.com. (met uitzondering van betaling onder rembours of automatische incasso)

2.     De bestelde producten of diensten bij afnemer worden afgeleverd, waarbij de transportkosten

voor rekening van de afnemer zijn en risico voor verzending bij voetbalxl.com mits het gaat om problemen/klachten bij ontvangst. Hiermee wordt bedoeld de klachten die kunnen ontstaan wanneer de afnemer niet thuis is bij bezorging door vervoerden. Indien het pakket dan bezorgd wordt bij buren en de vervoerder heeft hier een bewijs van, dan beschouwd 

Voetbalxl.com dit bewijs als bewijs van levering.
·         De or

·         Direct.

Voetbalxl.com

1.     Houdt zich bezig met en neemt opdrachten aan betreffende levering van sportartikelen en 

accessoires en dienstverlening op dit gebied, een en ander in de ruimste zin.

2.     Is bevoegd bij de uitlevering van bestellingen van afnemers gebruik te maken van derden.

3.     Is gerechtigd afnemers zonder opgave van redenen de toegang tot het systeem van Voetbalxl.com te weigeren.

·         Houdt zich

Artikel 3. Aanbod & overeenkomst

 

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en Voetbalxl.com behoudt zich het recht voor om prijzen te wijzigen in het bijzonder wanneer dat op grond van voorschriften noodzakelijk is.

Een overeenkomst komt tot stand wanneer Voetbalxl.com de aanvaarding van haar aanbod door afnemer online heeft bevestigd en afnemer deze bevestiging heeft ontvangen en in sommige gevallen heeft bevestigd (rembours). Voetbalxl.com heeft het recht dit aanbod binnen 2 werkdagen na online bevestiging te herroepen.

 

Artikel 4. Prijzen & tarieven

 

Alle prijzen zijn inclusief omzetbelasting (BTW). Verzendkosten zijn exclusief tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Voetbalxl.com behoudt zich het recht voor haar prijzen en tarieven te wijzigen. De door Voetbalxl.com aangegeven prijzen en tarieven zijn onder voorbehoud en voor de gevolgen van drukfouten, wijzigingen in de prijzen, modellen, types en uitvoeringen kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Afnemer is gerechtigd een bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden conform de wettelijke bepaling aangaande de verkoop op afstand.

Artikel 5. Betaling

 

De volgende betaalmethodes zijn mogelijk bij Voetbalxl.com:

Elektronisch (IDEAL)

·         ktron

Op dit moment kan er uitsluitend betaald worden via Ideal. Deze vorm van betalen is vertrouwd,

snel en geeft veel zekerheid. Deze vorm van betalen wordt geleverd door onze huisbankier

Rabobank Nv.
Overschrijving: 

Uiteraard kan de afnemer ook betalen via een proforma factuur of overboeking of overschrijving. 

De afnemer boekt het geld dan over naar de rekening van Voetbalx.com en na ontvangst van het 

geld vindt de levering plaats.

 

Artikel 6. Levering/levertermijn/bezorging

 

De gemiddelde levertijd van producten is van 4 t/m 10 werkdagen. Producten die geassembleerd dienen te worden hebben een levertijd van 7 t/m 15 werkdagen.

De door Voetbalxl.com opgegeven levertermijn is slechts indicatief. Overschrijding van de levertermijn geeft de afnemer niet het recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de bestelling te annuleren. Bij overschrijding van de levertijd wordt de afnemer per E-mail, schriftelijk of telefonisch geïnformeerd over de te verwachte levertijd waarbij aan Voetbalxl.com een maximale termijn van dertig (30) dagen moet worden gegeven om alsnog te presteren. Conform de wettelijke voorwaarden heeft de afnemer bij Voetbalxl.com het recht de overeenkomst kosteloos te annuleren. Eventuele betalingen worden in dat geval zo spoedig mogelijk, maar binnen maximaal 30 dagen na kennisgeving, aan de afnemer terugbetaald.

Voetbalxl.com behoudt zich het recht voor, verzending uit te besteden aan derden. De bestelling zal door de pakketservice worden aangeboden. Mocht u het pakket niet in ontvangst hebben kunnen nemen dan kunt u uw bestelling gedurende 3 weken afhalen bij het postkantoor. Uw “niet goed geld terug garantie” gaat in op de dag dat de pakketdienst de producten voor de eerste maal heeft aangeboden.

 

Artikel 7. Aflevering en risico

 

Badge Direct is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen Voetbalxl.com en afnemer, dan wel tussen Voetbalxl.com en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen afnemer en Voetbalxl.com. De kleuren van de producten die in de shop worden getoond kunnen afwijken van de echte kleuren van het product. Voetbalxl.com neemt uiteraard het grootste deel van het risico van verzending (uitzondering punt 2.2) echter de kosten van verzending komen ten laste van de afnemer.

 

Artikel 8. Verzendkosten

 

Alle bestellingen worden bezorgd op een door de klant op te geven adres in binnen- en buitenland.

Voetbalxl behoudt zich het recht voor om tot deelleveringen over te gaan, zodat een bestelling in 2 of meerdere zendingen kan worden verzonden. Als de bestelling in meerdere leveringen moet plaatsvinden betaalt Voetbalxl.com de verzendkosten.

 

Artikel 9. Garanties

 

Voetbalxl.com levert alle artikelen (lees ook gemonteerde artikelen) met de volledige fabrieksgarantie. De garantie is geldig tot 1 jaar na aankoopdatum van het product. ( uitgezond voetbalschoenen, deze hebben een aparte regeling) De garantievoorwaarden tasten de rechten voor de consument die voortvloeien uit de wet of de overeenkomst niet aan.

 

9.1. Niet goed geld terug garantie:

De afnemer is gerechtigd de producten, met uitzondering van de producten ten aanzien waarvan anderszins is aangegeven (geassembleerde producten), mits ongebruikt en voorzien van hun originele verpakking, binnen dertig (30) dagen na aflevering, aan Voetbalxl.com te retourneren onder ontbinding van de onderliggende koopovereenkomst zonder opgave van redenen. De retourzending dient vooraf bij Voetbalxl.com telefonisch of via email (let op dat u bevestiging van ons terug krijgt) te worden aangemeld. Niet aangemelde retourzendingen zullen niet worden gecrediteerd.

Voetbalxl.com behoudt het recht om retourzendingen te weigeren of slechts een gedeelte van het bedrag te crediteren wanneer het vermoeden bestaat dat de producten reeds zijn gebruikt of door schuld anders dan die van Voetbalxl.com of de leverancier van het product zijn beschadigd. De kosten van het risico tijdens retourzendingen zijn voor rekening van de afnemer. Voetbalxl.com zal nadat de producten zijn geretourneerd, het door de afnemer daarvoor geheel of gedeeltelijk betaalde bedrag binnen 4 weken aan de afnemer retourneren of het product repareren of vervangen.

Retourzendingen worden door Voetbalxl.com uitsluitend geaccepteerd na het volgen van de juiste procedure aangegeven door Voetbalxl.com. De verzendkosten voor het retour zenden van de goederen naar Voetbalxl.com zijn voor rekening van de afnemer.

 

9.2 Ruilen:

Indien afnemer meent dat leveringen niet aan de overeenkomst beantwoorden heeft afnemer de keuze deze levering tegen retournering daarvan te vervangen door een nieuwe levering, binnen veertien (14) dagen na aflevering van de bestelling. Voordat retour gezonden wordt dient de afnemer contact op te nemen met de klantenservice van Voetbalxl.com.

De verzendkosten van het retourneren van het artikel en weer opnieuw verzenden naar afnemer zijn voor rekening van de afnemer.

 

9.3 Defecte incomplete zendingen:

Het risico van verlies of beschadiging van zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op afnemer over op het moment waarop de goederen aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden en in ontvangst worden genomen. In het geval van constatering van gebreke dient afnemer, binnen 4 dagen na ontvangst van de goederen, daarvan melding te doen bij Voetbalxl.com. Retourzendingen worden door Voetbalxl.com uitsluitend geaccepteerd na het volgen van de juiste procedure aangegeven door Voetbalxl.com. De kosten van retourzendingen in geval van gebreke zijn voor Voetbalxl.com.

 

9.4 Gemonteerde producten:

Voor producten die in opdracht van de afnemer zijn gemonteerd/bedrukt en als zodanig niet meer in de originele staat zonder beschadiging van het product zijn te herstellen geldt de “niet goed geld terug” garantie en ruilen, niet. Leveringen die niet voldoen aan de door de afnemer opgegeven montagegegevens worden hersteld door Voetbalxl.com.

 

Artikel 10. Privacy persoonsgegevens

 

Voetbalxl.com zal de door u verstrekte gegevens opnemen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van uw bestelling en in verband daarmee aan derden, o.a. de vervoerder, ter beschikking worden gesteld.

Tenzij u heeft aangegeven dat u daarop geen prijs stelt, zullen uw gegevens worden gebruikt om producten en diensten van ons of derden af te stemmen op uw interesse en om u hierover te informeren. De verwerking van uw gegevens zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

Afnemer is gerechtigd wijziging van de gegevens te verlangen indien deze gegevens niet correct zijn.

 

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud

 

Alle aan afnemer geleverde zaken, blijven eigendom van Voetbalxl.com totdat alle bedragen die afnemer verschuldigd is, voor de krachtens de overeenkomst geleverde zaken, volledig aan Voetbalxl.com zijn betaald.

 

Artikel 12. Overmacht

 

12.1 Elke van de wil van Voetbalxl.com onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens afnemer geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Voetbalxl.com kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was.

 

12.2 Tot deze omstandigheden wordt ook gerekend: stakingen en uitsluitingen, stagnatie of andere problemen bij de productie door Voetbalxl.com of haar toeleveranciers en/of bij haar eigen of derden verzorgd transport en/of maatregelen van enige overheidsinstantie, telecommunicatiestoringen alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning.

 

12.3 In geval van tijdelijke overmacht is Voetbalxl.com gerechtigd de levertijd te verlengen met de tijd gedurende de tijdelijke verhindering tot levering geldig. Indien de tijdelijke overmacht langer dan 1 maand duurt, zal de afnemer gerechtigd zijn om de overeenkomst te ontbinden. Laatstbedoeld recht vervalt evenwel zodra de situatie van tijdelijke overmacht zal zijn opgeheven en het recht tot ontbinding nog niet is ingeroepen.

 

12.4 De afnemer is, behoudens artikel 12.3, ingeval van overmacht niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan en/of schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 13. Toepasselijkheid recht en geschillen

 

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Voebalxl.com is het Nederlandse recht van toepassing.

Geschillen zullen worden voorgelegd aan de onafhankelijke geschillencommissie Thuiswinkel.

Komen wij er samen niet uit dan heeft u een extra garantie:

 Tegen een vergoeding van € 22,69 kan iedere consument vragen een zaak te behandelen. De uitspraak van de geschillencommissie Thuiswinkel is bindend voor zowel betrokken postorderbedrijf als de klant.

 Adres commissie:

Geschillencommissie Thuiswinkel

Postbus 90600

2509 LP Den Haag

Telnr.: 070 - 310 5310

Faxnr.: 070 - 365 8814